[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت دادگستری

برگ بازجوئی و صورتمجلس

صفحه -----

دادخواهان -----  دادخوانده -----  خواسته-----  تاریخ روز -----۱۳۵ جزودان ----- پرونده -----

 

صورتجلسه شورای پزشکی

در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۵۹ ساعت ۱۱ صبح حسب دعوت قبلی شورای پزشکی مرکب از امضاء کنندگان زیر در پزشکی قانونی شیراز تشکیل گردید، آقای مهدی زاده (عنایت اله) که از زندان شهربانی توسطه مأمورین بدر اعزام شده بود در شورا حضور دارد پس از معاینات لازم و بررسی سوابق وی و ملاحظه گواهیهای موجود شورا بشرح زیر اظهار نظر مینماید.

نامبرده مبتلا به آلرژی شدید بخصوص در نواحی بینی، سینوسها و ریه می باشد معالجات ممتد طولانی از سالهای قبل درباره وی معمول شده است و توسطه چند نفر از اعضاء شورا نیز تحت درمان و مراقبت پزشکی بوده است و دارای سوابق درمانی در کلینیک آلرژی تهران نیز بوده است در حال حاضر بیماری آلرژی و عوارض آن بخصوص در ناحیه ریه تشدید شده و توائم [توام] با حالت آستم [آسم] گردیده است بطوریکه تنگی تنفس مدام برای نامبرده ایجاد نموده است، داروهای ضد آلرژی و ضد آستیم [آسم] که تاکنون تأثیر داشته است اینک بمقدار زیادی تأثیر خود را از دست داده است و بنظر میرسد در حال حاضر با واکسنهای موجود در کلینیک آلرژی بتوان تعدادی از ناراحتیهای وی را برطرف نمود، بنابراین پیشنهاد میشود که به کلینیک آلرژی در تهران مراجعه نماید و نسبت بادامه درمان خود اقدام کند و چنانچه تسهیلاتی برای این کار در نظر گرفته شود کمک بزرگی به درمان و بهبودی نامبرده خواهد نمود.

 

دکتر سوداگر

متخصص گوش، گلو، بینی

[امضا]

دکتر پرهیزگار

متخصص گوش، گلو، بینی

دکتر یثربی

پزشک قانونی

[امضا]

دکتر صادقی: پزشک قانونی

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]