[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

ادارۀ کلّ انتشارات و تبلیغات؛ شمارۀ: ۵۱/۳۱۸؛ به تاریخ: ۲خرداد ۱۳۲۳؛ محرمانه، مستقیم

مقام نخست وزیری

تلگرافی از آباده دایر بر پاره[ای] حرکات حزب بهائی در آباده و گماردن نگهبان در مدخل مسجد و غیره به این اداره رسیده است که رونوشت آن برای استحضار خاطر مبارک به ضمیمه تقدیم می‌گردد. مستدعی است مقرّر فرمایید اقدامی که شایسته است به عمل آورند.

رییس ادارۀ رادیو و خبرگزاری؛ ا. سپهری؛ [ امضاء: ابراهیم سپهری ]

 

[حاشیهٴ ۱:] به وزارت کشور نوشته شود که [از] کشمکش‌های حزبی و مذهبی جلوگیری نمایند. ۸/۳.

[حاشیهٴ ۲:] آقای مستوفیان.

[حاشیهٴ ۳:] شمارۀ: ۵۲۳ – ۲۱/۳/۲۳.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]