[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت جنگ

ستاد ارتش

رکن ۲، شعبهٴ ۲

 

مورّخهٴ: ۱۲خرداد ۱۳۲۰

 شماره: ۵۳۷۴ - د - ۱۵۷۷۴

پیوست: کارتن محتوی پرونده

 

محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

 

در پاسخ نامهٴ شمارۀ ۲۷۸۲ مورّخهٴ ۴ خرداد ۱۳۲۰ (راجع به تظاهرات بهائیون خرّم‌‌آباد) معروض می‌دارد: لشکر ۶ خوزستان ضمن ارسال ۵۴ دفتر و برگ‌های وابسته به تشکیل محافل بهائیون گزارش می‌دهد: بهائیون دارای سازمانی (که از یک محفل روحانی و یک مجمع جوانان و یک کمیسیون بانوان، یک کمیسیون احصائیّه و آمار و یک صندوق تشکیل می‌گردند)، می‌باشند و این محفل تابع محفل کرمانشاهان بوده و دستورات لازم نیز از محفل موجوده در تهران مستقیماً جهت آنها می‌رسد و نیز اضافه نموده ممکن است جلسات با بعضی مسایل بستگی داشته باشد. بنابراین عین مدارک رسیده از لشکر نام‌برده برای هر گونه اقدام شایسته به پیوست تقدیم و متمنّی است، مقرّر فرمایند از نتیجه، ستاد ارتش را مستحضر سازند.

کفیل ستاد ارتش، سرلشکر ضرغامی، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] آقای حایری، پیشینه را پیوست نمایید. ۱۳ خرداد ۱۳۲۰

[دستنوشته ۲:] ضمیمه شد. ۱۳-۳.

[دستنوشته ۳:] به جناب آقای وزیر دادگستری نوشته شده و پرونده را بفرستید.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]