[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت پست و تلگراف و تلفن؛ شمارۀ: ۲۲۹؛ تاریخ: ۲۷/۸/۲۲؛ رونوشت گزارش سنگسر

 

چندی است طایفهٴ بهائی سنگسری، دبیران از ساری و تهران آورده، دو دبستان یکی پسرانه و دیگری دخترانه تأسیس و عدّهٴ نوآموزان تقریباً صد و پنجاه نفر می‌باشند. برنامهٴ آنها دروس امری و به دروس فرهنگی کمتر توجّه دارند. شب‌ها در منازل بعضی از پولداران بهائی مجالس تشکیل و به تبلیغ مشغولند. ۲۲۹ – ۲۷/۸/۲۲.

قدسی

رونوشت با اصل یکی است.

 

[حاشیه:] [مهر: وزارت پست و تلگراف و تلفن، ادارۀ دفتر ].

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]