[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، استانداری استان ۱۰، ادارۀ هنگ پانزده نگهبانی؛ شمارۀ: ده هزار و صد و چهل و هشت؛ مورّخهٴ: دوازده  شهریور  بیست و پنج؛ رونوشت نامه

 

جناب آقای استاندار استان ۱۰

محترماً پاسخ هفت هزار و چهارده – سه  شهریور  بیست و پنج، به دستهٴ نگهبانی اردستان دستور رسیدگی و جلوگیری صادر. اینک گزارش واصله حاکی است که در تاریخ سه  شهریور  بیست و پنج فرماندهٴ دستهٴ نگهبانی اردستان به اتّفاق بخشدار به زواره عزیمت و انتظامات کلّ را برقرار و نگهبان برای حفظ انتظامات در آن‌جا گمارده، مجدّداً مأمورین انتظامی گزارش داده‌اند که شب شش  شهریور  بیست و پنج حمّام محلّهٴ پشت‌مشهد بهائیان را اهالی آتش زده‌اند و ۲ تیر نیز تیراندازی کرده‌اند و این عملیّات را ناشی از تحریک متقدّمین محلّ دانسته، مجدّداً دستور داده شد که از عملیّات آنان جلوگیری و مرتکبین را تحت تعقیب قانونی قرار دهند. نتیجه بعداً به عرض می‌رسد.

فرماندهٴ هنگ پانزده نگهبانی اصفهان، محلّ امضاء.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]