[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است]

 

[هفته‌نامه:] استخر - ۱۲۹۷

سال نهم

[چاپ در شیراز]

 

...واقعه فجیعه جهرم

بطوریکه از جهرم متواتراً این چند روزه اطلاع رسیده آخوندی ملا‌محمد نام بر روی منبر چند روز در خصوص طایفه بهائی مذاکراتی نموده رفته رفته تولید عداوت و عصبانیتی در میانه مردم می‌شود زن و مرد به هیجان می‌آیند جمع کثیری با چوب و چماق و کارد و شمشیر در کوچه و بازارریخته به خانه اشخاصی که متهم به بهائی بوده‌اند می‌ریزند یا بآنها تصادف می‌کنند در نتیجه غوغای عام و رجاله‌بازی ۱۳ نفر مقتول و عده‌ مجروح و جمعی مفقود می‌شوند حکومت و رئیس ساخلو بواسطه نداشتن قوه کافی از عهده جلوگیری نمی‌آیند و فقط عده ساخلو می‌توانند از غارت اداره مالیه و تجاوز بمارین [بمامورین] دولتی ممانعت کنند. برسیدن این خبر از طرف امارت معظم لشکر جنوب عده کافی و مهمات برای رفع هرج و مرج و اطفاء نائره رجاله به‌فوریت اعزام شدند دیگر تاکنون اطلاعی نرسیده

توقیف

در اثر واقعه جهرم آقای اسمعیل خان قشقایی (سردار عشایر) مورد سوء‌ظن واقع شده و بر حسب امر امارت معظم لشکر لیله یکشنبه گذشته جلب بقلعه بیگی شده و روز بعد ایشان را باداره قشونی انتقال داده توقیف نمودند.

جلب به نظمیه

آقای آقا‌سید‌عبدالرحیم اخوی آقای آقا‌سید‌محمد جهرمی (صدرالانام) که از سادات و علمای محترم جهرم می‌باشند پس از واقعه جهرم برای معالجه کسالت به شیراز آمدند و چون راپرتی برعلیه ایشان از جهرم بمقام محترم امارت لشکر داده شده بود خودشان شخصاً باداره ارکان حرب رفته و در حضور امارت معظم خود را تبرئه نموده که در هنگام اتفاق جهرم در قصبه حاضر نبوده و دخالتی در قضایا نداشته‌اند ولی برای اینکه مطالب به‌کلی تعقیب و تحقیق بشود ایشان را به نظمیه جلب نموده و فعلاً در آنجا توقیف هستند...

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]