[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، فرمانداری زابل؛ شمارۀ ۱۸۳؛ تاریخ: ۸ بهمن ۲۱؛ محرمانه، مستقیم

وزارت کشور

گزارش رسیده از شهربانی زابل حاکی است عدّه[ای] از بهائی‌ها در هفته سه شب محفل دارند و اکثر شب‌ها در منزل ستوان معنوی افسر ارتش امور اداری هنگ سوار تشکیل می‌شود و عدّهٴ آنها قریب به ۶۰ الیٰ۷۰ نفر می‌رسد و اخیراً حاجی محمّدیوسف حسینی‌نخعی که مبلّغ آنها است به زابل وارد و در تمام جلسات مشغول به تبلیغ است و چند نفر از افسران ارتش هم به این مجالس حضور به هم می‌رسانند. جهت استحضار به عرض رسانید. هر طور مقتضی است مقرّر فرمایند، رفتار شود.

کفیل فرمانداری زابل، خُزیمه، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۴۱۲۰، تاریخ: ۲۹  بهمن ۱۳۲۱ ].

[حاشیهٴ ۲:] سیاسی، تلگراف را به استانداری اطّلاع دهید که مراقبت نمایند منظور از جلسات و تبلیغات چیست؟ رونوشت به شهربانی کلّ بفرستید که تحقیقات لازم را بنمایند. ۱/۱۲.

[حاشیهٴ ۳:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۵۳۸۷، تاریخ: ۳ اسفند ۲۱ ].

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]