[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ انتظامات؛ شمارۀ: ۲۱۵۴۵/ ن/ ۷۸۱۸/ م؛ تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۲۵؛ پیوست: دارد؛ محرمانه

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر

رونوشت گزارش ۷۴۵/ ۴۴۷۵ – ۲ آبان ۲۵ فرمانداری شهرستان خرّم‌‌آباد برای استحضار خاطر عالی به ضمیمه تقدیم می‌دارد و ضمناً به عرض می‌رساند که طبق گزارش شهربانی کلّ کشور، فرمانداری خرّم‌‌آباد با مراجعت اشخاص مندرجه در گزارش نظر به وضعیّت محلّ، موافقت ندارد. مستدعی است مقرّر فرمایند مقتضیات رأی عالی را امر به ابلاغ فرمایند که به فرمانداری خرّم‌‌آباد دستور مقتضی داده شود.

وزیر کشور، [ امضاء: از طرف، فریدونی ]

 

[حاشیهٴ ۱:] فرمودند: نسبت به مراجعت این اشخاص چنان‌چه بر خلاف منظور اقداماتی نموده‌اند، موافقت نشود.

[حاشیهٴ ۲:] شمارۀ ۳۷۱۹ – ۲۴/ ۹.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]