[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان دهم

[ شمارۀ: ۱۷۲؛ تاریخ: ۲۴-۱۰-۲۹؛ گزارش فرماندار فریدن ]

 

مقام استانداری استان دهم

به طوری که خاطر مبارک مستحضر است، حوزهٴ فریدن دارای عدّهٴ زیادی بهائی است که در بعضی نقاط دارای محفل و مجلس هم می‌باشند (مثل قریهٴ افوس) و حتّیٰ بعضی از مالکین عمدهٴ این محلّ هم مثل حسین‌قلی مفخّم و الله‌قلی ‌امیر معظّمی از مالکین چادگان بهائی هستند و علناً ترویج مذهب خود را اظهار می‌کنند و حاشا و ابایی هم ندارند. در داران هم چند نفر بهائی هستند که یکی از آنها نجف‌آبادی و پاره‌دوزی می‌کند و دختری هم دارد که نزد خود نگه داشته است و به آن وسیله اهالی را به طرف خود جلب می‌کند و دیگری اصفهانی به اسم بادکوبه‌ای که به شغل خرّازی‌فروشی و خرده‌فروشی و دوافروشی اشتغال دارد و خانم او نیز بهائی و آموزگار دبستان داران است و رفت و آمد بهائی‌های دهات و قراء خارج به منزل او است.

 ضمناً این شخص با جوانی از بستگان آقای سروان بهشتی فرماندهٴ گردان ژاندارمری فریدن در کسب و کار شریک است و آقای سروان بهشتی هم (که بیشتر میل و توجّهش به کسب است) وقت خود را در جلوی دکّان او می‌گذراند و یا در منزل او رفت و آمد می‌کند. تماسّ نزدیک و رفت و آمد فرماندهٴ گردان ژاندارمری با مشارٌالیه که باعث تقویت بنیان و اساس روح بهائی‌گری در بهائی‌ها خواهد بود، در داران تولید انزجار و تنفّر کرده است. ضمناً با این وضعیّت، دستورات مقام نخست وزیری [را] دایر به جلوگیری از تبلیغات بهائی‌ها، نمی‌توان عملی نمود، چون وقتی قوای انتظامی طرف‌داری از آنها بنماید، وسیلهٴ دیگری در دسترس فرمانداری برای رفع این نوع اقدامات باقی نمی‌ماند.

چندی قبل عدّه‌ای مفسد زد و خورد با بادکوبه‌ای را داشتند. فرمانداری پیش‌بینی‌های لازمه را برای جلوگیری از زد و خورد آنها نموده و به ژاندارمری هم نوشته شده مراقبت‌های لازمه را به عمل آورد. به وسیلهٴ معتمدین و معمّرین هم از احساسات اهالی جلوگیری نموده و مانع از وقوع حوادثی گردید. جریان هم طیّ شمارۀ ۱۵۱- م – ۱۳-۹-۲۹ به عرض مقام استانداری رسید و تقاضا شد در صورت امکان ادارۀ فرهنگ اصفهان معلّمهٴ مزبوره را به اصفهان منتقل نماید که این کانون فساد خاموش شود. اکنون هم تقاضای قبلی خود را تجدید می‌نماید. ضمناً این وضعیّت اصولاً برای فرهنگ نیز صورت خوش نخواهد داشت و باعث کاسته شدن اعتماد و اطمینان اهالی از فرهنگ خواهد گردید و در نتیجه ممکن است اهالی از فرستادن اطفال به دبستان خودداری کنند و دبستان دخترانهٴ داران تعطیل شود و به حیثیّات فرهنگ لطمه وارد گردد.

نسبت به رفتار و اعمال فرماندهٴ گروهان ژاندارمری آن‌چه تا کنون به مشارٌالیه تذکّر داده شده، مفید فایده واقع نگردید و معلوم شده نام‌برده از تماسّ با بادکوبه‌ای نمی‌تواند بکاهد. ضمناً علاوه بر وضع فوق، رفتار و اعمال ژاندارمری اصولاً خوب نیست و فرماندهٴ ژاندارمری هم در صدد [ رفع نقایص] اعمال خود نمی‌باشد. قبل از ورود این جانب به داران عدّه[ای] از اهالی از طرز رفتار و اعمال فرمانده گروهان تلگرافات و شکایاتی مخابره نموده و در تلگراف‌خانه متحصّن شده بودند. در نتیجه فرماندهٴ هنگ ژاندارمری شخصاً برای رسیدگی به اظهارات شاکیان به داران آمده و در حضور مشارٌالیه به شکایات واصله رسیدگی و وعدهٴ تغییر نام‌برده را می‌دهد، ولی گویا بعداً از نظریّهٴ خود عدول کرده و بالاخره تا کنون اقدامی به عمل نیاورده‌اند. این امر باعث شده که فرماندهٴ مزبور دیگر توجّهی به کارها نداشته باشد و به وظایفی که به عهده دارد، پشت پا بزند و ژاندارم‌ها هم به رییس خود تأسّی کرده، مشغول اذیّت و آزار رعایا هستند.

چند روز قبل در نتیجهٴ شکایاتی که از طرف کدخدای ششجوان (چهار فرسخی داران) شده بود، شخصاً برای رسیدگی به محلّ مزبور حرکت و ملاحظه گردید که دو نفر ژاندارم به تحریک یکی از مالکین محلّ، شب تا نصف شب کدخدای محلّ را در مضیقهٴ استنطاق قرار داده و خواب او را گرفته‌اند. نتیجه نام‌برده صبح با زن و بچّه و عدّه[ای] از اهالی ده از قریه بیرون زده و برای شکایت به داران پناه آورده بودند. ولی پس از این‌که به گروهان ژاندارمری معلوم شد که نام‌بردگان از وظیفهٴ خود منحرف شده‌اند و باعث زحمت و اذیّت کدخدای محلّ مزبور شده بوده‌اند، باز هم کدخدا را به داران آورده و ۲۴ ساعت توقیف نموده که دیگر کسی جرأت اظهار شکایت نداشته باشد. واقعاً این نوع حرکات در یک منطقهٴ عشایری از طرف یک نفر افسر باعث تأسّف است. کامیون ژاندارمری اکثراً مشغول کرایه‌کشی است و فرماندهٴ ژاندارمری تعدادی گوسفند پروار بسته است و بین اهالی داران معروف شده که سروان باید کاسب شده باشد، ولی افسر شده. چندی قبل به فرمانداری اطّلاع رسید در قریهٴ نماجرد طفلی زیر آوار رفته و تلف شده است. به گروهان مزبور طیّ شمارۀ ۳۵۵۱ – ۳۰-۹-۲۹ نوشته شد جریان را تحقیق نماید. با این‌که نماجرد تقریباً یک فرسخی داران است، ولی تا کنون نتیجهٴ تحقیقات را اطّلاع نداده‌اند، در حالی‌که اصولاً ژاندارمری موظّف است از وقایع و اتّفاقات محلّی فرمانداری را مستحضر نماید.

 به طور کلّی فرماندهٴ ژاندارمری وظیفهٴ خود را انجام نمی‌دهد و رفتار و اعمال او با رفتاری که ژاندارمری با فرمانداری باید داشته باشد، مباینت دارد و مراتب برای استحضار از جریان وضع بهائی‌ها و تقویتی که از طرف فرماندهٴ ژاندارمری از وضع آنها نمود و رفتار فرماندهٴ ژاندارمری با رعایا و اتّخاذ تصمیمات لازم به عرض رسید.

فرماندار شهرستان فریدن، رسولی

۱۷۲ – ۲۴-۱۰-۲۹؛ رونوشت برای استحضار از چگونگی وضع ژاندارمری فریدن و اتّخاذ تصمیمات لازم برای اصلاح وضع آن به وزارت کشور ایفاد می‌گردد.

فرماندار فریدن، رسولی، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۱۰۳۶۸، تاریخ: ۸-۱۱-۱۳۲۹ ].

[حاشیهٴ ۲:] انتظامات، ۸-۱۱.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخور کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]