[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت امور خارجه، ادارۀ محرمانه؛ شمارۀ: ۳۷۷۷؛ تاریخ: ۱۲/۹/۱۳۲۲؛ پیوست: دارد

 

نخست وزیری

پیرو نامهٴ شمارۀ ۳۲۲۶ مورّخهٴ ۷/۸/۲۲ موضوع اقدام دولت عراق در خارج کردن بهائی‌های اتباع ایران از خاک آن دولت، رونوشت گزارش دیگری که از سفارت شاهنشاهی بغداد جواباً رسیده است، لفّاً برای استحضار تقدیم می‌دارد. از هر پاسخی که وزارت خارجهٴ عراق به یادداشت سفارت بدهد، بعداً گزارش خواهد نمود.

وزیر امور خارجه، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۸۴۸۰، تاریخ: ۱۷/۹/۲۲ ].

[حاشیهٴ ۲:] بایگانی.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]