[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۳۳۸۱

شماره خصوصی: -----

جزوه دان: -----

پرونده: ----

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: -----

پیوست: -----

پاکنویس: ملک

 

تاریخ نوشتن: ----- ماه: ----- تاریخ پاکنویس: ۱۵ خردادماه تاریخ ثبت: ۱۸ خردادماه ۱۳۲۰

 

محرمانه و مستقیم

 

جناب آقای وزیر دادگستری

عطف بتلگراف رمز شماره ۸– ۳۰ اردیبهشت ۱۳۲۰ راجع بتظاهرات بهائیهای خرمآباد اشعار میدارد.

مفاد تلگرافات رمز شماره ۵ و ۸ به ستاد ارتش نوشته شد اینک پاسخ میدهند که لشکر ۶ خوزستان ضمن ارسال (۵۴) دفتر و برگهای وابسته به تشکیل محافل بهائیهای آنجا گزارش میدهد که بهائیها دارای سازمانی که از یک محفل روحانی یک مجمع جوانان یک کمیسیون بانوان یک کمسیون آمار و یک صندوق تشکیل یافته میباشند و این محفل تابع محفل کرمانشاه بوده و دستورات لازم نیز از محفل تهران مستقیماً برای آنها میرسد و نیز اضافه مینمایند که ممکن است جلسات محفل آنها با بعضی مسائل دیگر بستگی داشته باشد.

بنابراین عین ۵۴ دفتر و برگهای مربوطه فرستاده شد. برای آگاهی و بررسی و اقدام لازم به پیوست فرستاده میشود.

نخستوزیر [امضاء]

۱۵ خرداد ۱۳۲۰

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]