[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور، ادارۀ سیاسی؛ شماره: ۶۵۷۶/ ش۱؛ تاریخ: ۱۸/۶/۴۱

 

استانداری اصفهان

عطف به نامۀ شمارۀ ۱۷۵/ م – ۳/۵/۴۱ منضمّ به رونوشت نامۀ شمارۀ ۲۳۱/ م – ۱۰/۴/۴۱ ادارۀ کلّ فرهنگ استان در مورد فعّالیّت دو نفر بانوی بهائی مقیم قریۀ اسکندری فریدن، مقرّر فرمایید به نامۀ شمارۀ ۷۱۲۷/ س ۱۵ – ۱۱/۵/۴۱ مراجعه نمایند.

معاون ادارۀ سیاسی، [امضا] ــ رئیس ادارۀ سیاسی، [امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]