[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

 

تاریخ: -----

شماره: -----

پیوست: -----

(شما ملت شریف دیدید که زنهای محترم ایران بیش از مردان بمیدان رفتند و سد عظیم شاهنشاهی را درهم شکستند) (امام خمینی)

 

به: سازمان منطقه‌ای بهداری استان سمنان

از: اداره، کارگزینی

 

بازگشت بنامه شماره ۱۴۸۰۶ / ۱ مورخ ۱۲ آبان ۶۰ در خصوص نحوه بازخرید سنوات خدمت افرادی که معتقد به بهائیت میباشند و بر اساس دستورالعمل شماره ۷۵۶۰ مورخ ۱۰ دی ۵۹ مقام وزارت از خدمت اخراج گردیده‌اند فتوکپی گزارش شماره ۸۰۷ – ۴ مورخ ۲۸ آبان ۶۰ این اداره کل بعنوان مقام معاونت اداری و مالی منضم بنامه شماره ۵۳۰۱ / ک / ۲ مورخ ۱۵ مهر ۶۰ شرکت سهامی بیمه ایران بپیوست ارسال میگردد.

 

هاشم عسگری

مدیرکل کارگزینی

[امضا]

 

۴۳۳۲۸۴

۴ آذر ۱۳۶۰

 

رونوشت به: سازمان منطقه‌ای بهداری استان تهران منطقه جنوب

بانضمام گزارش فوق‌الذکر و نامه شرکت سهامی بیمه ایران جهت اطلاع و اقدام لازم

 

رونوشت به:

بیمارستان جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میشود

پلی کلینیک فرانسه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میشود

درمانگاه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میشود

معاون اداری و مالی منطقه بهداری جنوب تهران

سید حبیب‌الله بلوکی

[امضا]

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

سازمان تأمین خدمات درمانی

 [ناخوانا]

شماره: ۱۷۴۸۲ - ۲۲ آذر ۶۰

[مهر اندکس شد]

[یادداشت دستنویس پائین صفحه]

۴۳۱۵۷

٧ [؟] ۶۰

 

[یادداشت دستنویس بالای صفحه]

بسمه‌تعالی

آقای بلوکی معاونت اداری و مالی

رونوشت به کلیه واحدها ارسال داشته [امضا]

۱۷ آذر ۶۰

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

 [ناخوانا]

تاریخ ٧ آذر ۱۳۶۰

شماره [۷۵۷ - ۴]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]