[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره-----

تاریخ:-----ماه-----۱۳۲ [۳۰ خرداد ۱۳۲۶]

شماره:------

پیوست:------

 

محرمانه

 

رونوشت است

 

جناب آقای فریدونی، کفیل وزارت کشور

در تعقیب نامهٴ شمارۀ ۲۸۷ – [تاریخ:] ۲۰ خرداد ۱۳۲۶ به استحضار می‌رساند:

نظر به این که در این دو روزه در شهر شایعاتی راجع به تبلیغ آقای شیخ محمّد بیان‌الحقّ بر علیه بهائیان شایع بود که بیم اغتشاش می‌رفت، خصوصاً ایاب و ذهاب زیادی که نام‌برده به شاهی و ساری می‌نمود، اذهان عمومی را مشوّش نموده بود. لذا (چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۲۶) نام‌برده به فرمانداری احضار، در حضور رئیس شهربانی مازندران (سرهنگ آزادراد) موقعیّت محلّ و وضع مکان برای نام‌برده تشریح و با بیاناتی که باید به هر نحوی شده از اموری که انتظام محلّ را مختلّ نماید، جلوگیری بشود؛ از نام‌برده قول گرفته شد که به هیچ نحو در این باب دیگر صحبتی ننماید، هیچ‌گونه گفتگویی ننماید. مراتب برای استحضار معروض، بدیهی است جریانات بعدی و اقدامی که شود به استحضار خواهد رسانید.

از طرف استاندار استان دوّم، خردپیشه، امضاء

-----------------------------------

جناب آقای استاندار استان دوّم

طبق گزارش شهربانی شاهی، روز دوازدهم ماه جاری[۱۲ خرداد ۱۳۲۶] یک نفر واعظ به نام عبدالحقّ که دو سه روز قبل از تهران به شاهی آمده بود، در مسجد شاهی در اطراف مذهب بهائی‌ها و تنقید از آنها سخن رانده که بالنّتیجه مستمعین تحریک شده و قصد داشته‌اند نسبت به فعّالیّت بهائی‌ها تلگرافاتی به مرکز و روحانیّون مخابره کنند که از ادامهٴ وعظ مشارٌالیه و اقدامات اهالی از طرف شهربانی جلوگیری شده است. ضمناً شهربانی مزبور علاوه می‌کند که اهالی شاهی نسبت به آقای مهندس شهیدزاده رئیس کارخانجات شاهی و امان‌الله بهروزی رئیس دارایی محلّ که هر دو از سران بهائیان شاهی هستند، بدبین بوده و معتقدند که مهندس مزبور عدّه‌ای از بهائیان و مخصوصاً لطف‌الله خسروی را که دارای سوابق دیوان کیفری بوده، با حقوق مکفی در کارهای حسّاس کارخانجات استخدام نموده. مراتب استحضاراً معروض گردید.

رئیس شهربانی مازندران، سرهنگ آزادراد، امضاء

۲۸۷- م – ۲۰ خرداد ۱۳۲۶

رونوشت شرح بالا جهت استحضار وزارت کشور پیرو نامهٴ شمارۀ ۷۸۰ – ۳ اسفند ۱۳۲۵ محرمانه تقدیم، ضمناً اشعار می‌دارد که دستورات لازم برای جلوگیری از هر پیش‌آمدی به فرمانداری شاهی داده شده است.

از طرف استاندار استان دوّم، خردپیشه، امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]