[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت پست و تلگراف و تلفن، تلگراف؛ از اصفهان به [طهران]؛ شمارۀ: ۵۱۷؛ تاریخ اصل: ۳/۳؛ تاریخ وصول: ۴/۳/[۱۳۲۳]

 

جناب آقای نخست وزیر، رونوشت وزارت کشور، رونوشت وزارت جنگ، رونوشت شهربانی کلّ، رونوشت ژاندارمری کلّ

این جانبان از طرف کلیّهٴ بهائیان مقیم شهرضا معروض می‌داریم: عدّه[ای] از مفسده‌جویان مردم را تشویق به هتّاکی و توهین و سنگ‌پرانی نموده و اخیراً درب منزلمان را به کلّی سوزانیده و چاه‌هایی که در ملک خود حفر کرده‌ایم خراب و پر نموده‌اند. جلسات متعدّد به ریاست آقایان حاج سراج و امام جمعه و حاج حسن کسائب و غیره تشکیل و تصمیماتی علیه ماها گرفته و مواصفه می‌کنند و ماها را به قتل و غارت تهدید و حتّیٰ عدّه[ای] در حدود پانصد نفر روز اوّل خرداد در محلّی اجتماع و قصد غوغا و اغتشاش و قتل و غارت داشتند. در اثر تدبیر آقای فرماندار و شهربانی، جمعیّت متفرّق ولی دست از اقدامات خود برنداشته‌اند. حتّیٰ دو روز است نان و خوراکی را به روی ما بسته، یعنی کسبه را ملتزم و تهدید به عدم فروش اجناس نموده‌اند. جان و مال و اطفالمان در معرض خطر متمنّی است اگر [...]

 

[حاشیهٴ ۱:] به عرض برسد.

[حاشیهٴ ۲:] به استانداری تلگراف کنید. ۸/۳.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]