[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

]آرم[

وزارت کشور

ادارۀ انتظامات

 

تاریخ: ۶ آبان ۱۳۲۵

شمارۀ: ۱۸۷۵۱ / ن / ۵۷۷۳۶

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر

پیرو معروضهٴ شمارۀ ۸۹۳۱ / ۵۶۸۴ / ۱ – ۱۶ مهر ۱۳۲۵ شهربانی کلّ کشور به عرض می‌رساند: طبق گزارش شمارۀ ۷۶۴۰ / ۶۴۰۳ / ۱ – ۱۸ مهر ۱۳۲۵ شهربانی کلّ کشور، هشت نفر متّهمین قتل عیسی طفل شش ساله، به قید کفیل آزاد و پروندهٴ امر جهت رسیدگی به دادگاه جنایی احاله گردیده و آقای رازی وکیل دادگستری به عنوان وکالت متّهمین به زاهدان رفته است.

وزیر کشور، [امضاء: از طرف، فریدونی[

 

[مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۲۸۹۷۲، تاریخ: ۶ آبان ۱۳۲۵  [

]دستنوشته ۱:] آقای فخرایی، ۷ آبان [۱۳۲۵]

]دستنوشته ۲:] سابقه، ۸ آبان ۱۳۲۵.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]