[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

] آرم شیر و خورشید [

وزارت کشور، ادارۀ انتظامات؛ شمارۀ: ۱۸۷۵۱/ ن/۵۷۷۳۶؛ تاریخ: ۶آبان ۱۳۲۵

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر

پیرو معروضهٴ شمارۀ ۸۹۳۱/۵۶۸۴/۱۱۶مهر ۱۳۲۵ شهربانی کلّ کشور به عرض می‌رساند: طبق گزارش شمارۀ ۷۶۴۰/۶۴۰۳/۱۱۸مهر ۱۳۲۵ شهربانی کلّ کشور، هشت نفر متّهمین قتل عیسیٰ طفل شش ساله، به قید کفیل آزاد و پروندهٴ امر جهت رسیدگی به دادگاه جنایی احاله گردیده و آقای رازی وکیل دادگستری به عنوان وکالت متّهمین به زاهدان رفته است.

وزیر کشور، [ امضاء: از طرف، فریدونی [

 

]حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۲۸۹۷۲، تاریخ: ۶آبان ۱۳۲۵  [.

]حاشیهٴ ۲:] آقای فخرایی، ۷آبان .

]حاشیهٴ ۳:] سابقه، ۸آبان ۱۳۲۵.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]