[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری [استان] سوّم

 

تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۲۳

شمارۀ: ۴۴۱

 

مقام نخست وزیری

پیرو تلگراف رمز شمارۀ ۴۳۶ و تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۲۳ معروض می‌دارد این شخص[۱] خانواده‌اش در اردبیل و خودش برای تحصیل به قم رفته که در ماه رمضان به مناسبت گرمی هوا و تعطیلی به اردبیل آمده، بیانات مزخرفی کرده که به تبریز آوردند، مذاکره با خود او بلا اثر بود. این دو روزه از طرف آقایان علما و حجج اسلام از بنده تقاضا کردند که چند روزهٴ اخیر رمضان به اردبیل رفته، کار شخصی خود را مرتّب نموده، به قم برود و در ضمن متعهّد هستند که مطلقاً منبر نرود و داخل هیچ‌گونه صحبتی نشود. البتّه باید نظریّهٴ آقایان قم را هم (که خودشان هم معترف هستند صحبت‌های او بی‌رویّه بوده) مورد توجّه قرار داده تا یک درجه بایست رعایت کنم. او را به همان شرط اجازه دادم برود، به فرمانداری هم دستور دادم و ضمناً تصدیع می‌دهم به طوری که اطّلاع حاصل کرده، فرمانداری آن‌جا گاهی گزارش می‌دهد و اوامری مستقیماً صادر می‌شود؛ چنان‌که گفته است راجع به این شخص گزارش دادم از مقام نخست وزیری امریّه صادر شد (در صورتی که مطلقاً به بنده اطّلاع نداده بود). استدعا می‌کنم گذشته از قانون تصمیمات کشور که فرمانداران مستقیماً بایست مراجعه و دستور بگیرند در آذربایجان مخصوصاً مشکلاتی ایجاد می‌شود، مقرّر فرمایند بعد از این مستقیماً جواب داده نشود. همان‌طوری که وزارت کشور هم به استانداری مراجعه می‌کند، گاهی ممکن است نظریّات و دستور استانداری مخالف اوامر مرکز [باشد] که استحضاراً خواستم تصدیع بدهم.

[امضاء: دادور]

 

[مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۳۱۹۰، تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۲۳].

[دستنوشته ۱:] سابقه ضمیمه شود.

[دستنوشته ۲:] سابقه ضمیمه است.

[دستنوشته ۳:] بایگانی.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [مقصود شیخ رضا است]