[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت دادگستری

ادارۀ دفتر وزارتی

شماره: ۳۵۱۵۷

به تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۲۳

 

ریاست وزیران

بازگشت به نامهٴ شمارۀ ۱۶۰۱۹ به تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۲۳ متضمّن رونوشت نامهٴ بانو فاطمه نادری، مادر اسدالله مقتول، به استحضار خاطر عالی می‌رساند: جریان واقعه به شرح گزارش آقای جمشیدی بازرس اعزامی به شاهرود است که رونوشت ضمن نامهٴ شمارۀ ۲۴۱۳۱ به تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۲۳ ایفاد گردیده، بعداً هم بازپرس مخصوص از مرکز تعیین و اعزام گردیده و اکنون مشغول بازجویی و رسیدگی به تمام شکایات می‌باشد.

وزیر دادگستری، [از طرف، امضاء]

 

[حاشیه:] [مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۷۹۰۲، تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۲۳].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]