[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت دادگستری، ادارۀ دفتر وزارتی؛ شمارۀ: ۳۵۱۵۷؛ به تاریخ: ۱۶/۱۰/۱۳۲۳

 

ریاست وزیران

بازگشت به نامهٴ شمارۀ ۱۶۰۱۹ به تاریخ ۲۸/۹/۲۳ متضمّن رونوشت نامهٴ بانو فاطمه نادری، مادر اسدالله مقتول، به استحضار خاطر عالی می‌رساند: جریان واقعه به شرح گزارش آقای جمشیدی بازرس اعزامی به شاهرود است که رونوشت ضمن نامهٴ شمارۀ ۲۴۱۳۱ به تاریخ ۱۷/۷/۲۳ ایفاد گردیده، بعداً هم بازپرس مخصوص از مرکز تعیین و اعزام گردیده و اکنون مشغول بازجویی و رسیدگی به تمام شکایات می‌باشد.

وزیر دادگستری، [ از طرف، امضاء ]

 

[حاشیه:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۷۹۰۲، تاریخ: ۱۱/۱۰/۲۳ ].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]