[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت دادگستری، ادارۀ دفتر کلّ وزارتی؛ شمارۀ: ۲۴۱۳۱؛ به تاریخ: ۱۷/۷/۱۳۲۳؛ پیوست: ۶ برگ

 

ریاست وزیران

بازگشت به نامهٴ شمارۀ ۱۳۴۴ به تاریخ ۱۰/۷/۲۳ راجع به واقعهٴ اخیر شاهرود، اینک رونوشت گزارش آقای جمشیدی بازرس اعزامی به شاهرود برای استحضار خاطر عالی ایفاد و معروض می‌دارد: برای تسریع در رسیدگی نیز یک نفر بازپرس از مرکز تعیین و اعزام گردیده و تصوّر می‌رود دیگر احتیاجی به تغییر سایر مأمورین نباشد.

وزیر دادگستری، [ از طرف، امضاء ]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۲۷۷۰، تاریخ: ۱۹/۷/۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] به وزارت کشور بنویسید که با استحضار از گزارش آقای جمشیدی، نسبت به مواردی که ایشان نظر داده‌اند، اقدام لازم به عمل آورید. ۳۰/۷.

[حاشیهٴ ۳:] پیشینه، ۳۰/۷/۲۳.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]