[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، استانداری استان هشتم، فرمانداری رفسنجان؛ شمارۀ: ۱۳۴/ م؛ تاریخ: ۱۹آبان ۱۳۳۱؛ محرمانه

 

وزارت کشور، ادارۀ انتظامات

عطف به مرقومهٴ ۱۰۲۱۳/ م/۲۴۴۳/ ن به استحضار می‌رساند: ۱- برای حفظ انتظامات عدّه‌ای قوای انتظامی از کرمان خواسته شد که فوری به رفسنجان وارد شدند و در حفظ نظم و آرامش با مأمورین شهربانی کمک می‌نمایند. ۲- آقای انصاری واعظ قمی که وجود او موجب تقویت ایادی و دسته‌هایی بود که مسبّب غائله می‌باشند، به کرمان فرستاده شد. ۳- یکی از سردسته‌های مسبّب غائله به نام عبّاس خاندانی تحت تعقیب قانونی واقع و قرار توقیف او از طرف جانشین بازپرس صادر گردید. ۴- آقای سروان عبدی رییس شهربانی که در انجام وظیفه غفلت نموده بود، از رفسنجان منتقل گردید. اقدامات بعدی را نیز به عرض خواهد رسانید.

فرماندار رفسنجان، [ امضاء: بنی‌اقبال ]

 

[حاشیهٴ ۱:] به ادارۀ انتظامات ارسال شود. ۱ آذر

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۱۱۸۹۱، تاریخ: ۲آذر ۱۳۳۱ ].

[حاشیهٴ ۳:] سابقه ضمیمه شود، ۹آذر .

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]