[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت پست وتلگراف و تلفن؛ شمارۀ: ۱۷۷۵؛ تاریخ: ۶/۵/۲۳؛ رونوشت گزارش شاهرود

 

وزارت

در تعقیب گزارش ۱۷۷۱ – ۲/۵/۲۳، جماعت بهائی در چند روز اخیر شب و روز به نام حفاظت از خود در محلّی جمع و مشغول دسیسه‌بازی بوده، ساعت بیست و بیست دقیقه امروز که جمعیّت آنها در منزل ریاض‌الله تبیانی واقع در راه باغ زندان اجتماع و به عملیّات خود مشغول بودند، چند نفر از اهالی متفرّقه از آن‌جا عبور و نسبت به مذهب بهائی بدگویی می‌نمایند. آقایان بهائی از پشت‌بام ریاض‌الله تبیانی سنگ زیادی برای آنها پرتاب، در نتیجه سر بانو لیلی طرودی و محمّدعلی مکاری مجروح، عدّه[ای] از اهالی نیز در آن‌جا مجتمع و فریاد می‌نمودند. فوری رییس شهربانی و ژاندارمری و عدّه[ای] مأمور در محلّ حاضر و به داد و فریاد اهالی خاتمه داده و جمعیّت را متفرّق؛ پس از استقرار نظم، قضیّه تحت پیگرد قرار گرفته است.۱۷۷۵ – ۶/۵/۲۳.

یغمایی

رونوشت با اصل یکی است، [ مهر: وزارت پست وتلگراف و تلفن ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]