[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم ]

شیر و خورشید

وزارت کشور، استانداری سوّم؛ شمارۀ: ۱۲۲۴۲؛ تاریخ: ۷/۱۲/۱۳۲۲

 

ریاست ناحیهٴ ۲ ژاندارمری آذربایجان

محترماً با تقدیم عین مرجوعهٴ ۱۲۶۸۳/ ج  از نظر اهمّیّت موضوع حسب‌الامر خود فدوی شبانه حرکت، ساعت ۱۲ مستقیماً به شهربانی آذرشهر وارد، قبل از ورود فدوی عدّه[ای] ژاندارم با دستور فرماندهٴ قسمت مربوطه در شهربانی مشغول پاسداری و مراقبت بودند. جریان موضوع به شرح زیر بود که مدّتی است چند خانوار از بهائی در دهخوارقان[۱] سکونت داشته و مشغول داد و ستد بوده‌اند. در دو ماه پیش تظاهراتی علیه[۲] آنان شده و درب خانهٴ نبوی نام از همان فرقه را آتش زده بوده‌اند. با فراهم بودن مقدّمهٴ امر، روز ۳ ماه جاری سیّد محسن واعظ علناً و صراحتاً علیه اشخاص نام‌برده شروع به سخنرانی‌های تهدید‌آمیز می‌نماید که در نتیجه تمامی حاضرین که در مسجد بوده‌اند، اجتماعاً به منزل بالازاده و چیت‌ساز (منتسب به فرقهٴ بهائیه) ریخته، خانهٴ آنها را آتش زده و شروع به خراب‌کاری می‌نمایند که در نتیجهٴ مداخلهٴ شهربانی شانزده نفر از آنان دستگیر، در شهربانی بازداشت می‌شوند.

خود فدوی عدّه[ای] از معتمدین محلّ را در ادارۀ ژاندارمری دعوت، سوء عواقب این امر را از نقطه‌نظر اختلال انتظامات عمومی و تجرّی سایرین گوشزد و عموماً از این پیش‌آمد اظهار تنفّر و شرمندگی نمودند. با وجود این که واعظ نام‌برده را مورد نصیحت و از نقطه‌نظر برانگیختن مردم علیه انتظامات و در این موقع کشور، در حضور مدعوین تقبیح می‌نمودم، مشارٌالیه با کمال وقاحت تعجّب می‌نمود که این‌ها باید اخراج شوند. به طور کلّی علّت تحریک و تهییج اهالی همین سیّد محسن واعظ می‌باشد که سوابق ممتدّ در این قبیل کارها داشته و از قرار معلوم سابق نیز مدّتی از محلّ تبعید گردیده. با مطالعه که فدوی شخصاً در محلّ به عمل آورده، اهالی آذرشهر عموماً ساده و اشخاص بی‌آزار بوده و هیچ وقت پیرامون این قبیل قضایا نمی‌گردند. به طوری که فوق‌العادّه اظهار ندامت و شرمندگی در وقوع این قضیّه می‌نمودند. انجام این امر و وقوع این حادثه و تحریک اهالی صرفاً از طرف همین سیّد محسن بوده، به عقیدهٴ من بایستی مشارٌالیه مدّتی از محلّ دورتر زندگی نماید که هم باعث تنبیه او و عدم تشجیع سایرین گردد. چون غائله خاتمه و از طرف شهربانی نیز دستور داده بودند که پرونده مربوطه با مرتکبین تسلیم دادگاه شوند و در اعادهٴ انتظام دیگر احتیاجی به وجود بنده نبود، لذا مراجعت نموده. [در] خاتمه معروض می‌دارد که با وجود جریان فعلی انتخابات و اوضاع، فدوی عقیده‌مندم که سیّد محسن مزبور فوراً از آن‌جا احضار گردد. منوط به نظر مبارک است.

سرهنگ ۲، امیر پرویز

برابر رونوشت است. [امضاء]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

١- دهخوارقان نام قدیم آذرشهر است.

۲- در همه جای نسخهٴ اصل: بر علیه.