در آذر ۱۳۶۲ پس از اعدام ۱۶ شهروند بهائی در شیراز، بنياد شهيد برای مدتی گورستان را به روی بهائیان باز کرد، که دراين فرصت به دیدار قبورعزیزانشان رفته‌اند