[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادگستری شهرستان بابل

تاریخ ۵ دی ۱۳۶۲

شماره ۵۵۲۳

 

بسمه تعالی

برادر شهردار و بخشدار محترم شهرداری بابلسر

چون در پرونده کلاسه ۶۲/۱۶۹۳ ک  بابلسر که بکلاسه ۶۲/٣٠ ک این دادگاه ثبت گردیده در رابطه با موضوع قبرستان بهائی‌ها واقع در بابلسر که فعلاً در ید بنیاد مستضعفان میباشد و طی حکم شماره ۴۸ [تاریخ:] ۱۴ آذر ١٣۶۲ صادره از این دادگاه بلحاظ اینکه ملک مزبور مالکیت بنیاد میباشد حق دفن بدون اجازه بنیاد ممنوع میباشد و چون نماینده بهائی‌ها در تاریخ ۵ دی ١٣۶۲ طی لایحه ای تقاضای تعیین تکلیف در مورد قبرستان برای دفن اموات را نموده‌اند لذا آقایان بهمن موسوی و عاصی قدوسی بدینوسیله معرفی میگردند تا در مورد تقاضای ایشان اقدام مقتضی به عمل آید و در صورت امکان با نشستن به‌اتفاق نماینده بنیاد و مسئولین امور ترتیب دفن اموات آنها داده شود%

رئیس شعبه یک دادگاه کیفری ٢ بابل – فیروز جائیان

[امضا روی مهر رسمی]

۵ دی ١٣۶۲

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]