این ویدیو در ١٢ اردیبهشت ١٣٦٠،  روز سوم پس ازاعدام احسان الله مهد‌ی‌زاده، ستار خوشخو ویدالله وحدت ضبط شده است