[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ثبت مرکز -----

شماره ثبت استان- شهرستان ٧٧

تاریخ صدور-----

رشته فنی-----

[آرم]

وزارت بهداری

اداره کل معاونت عمومی

اداره تنظیم امور پزشکی

[مهر رسمی]

[عکس]

 

نام ناصر نام فامیل وفائی نام پدر غلامعلی شماره شناسنامه و محل صدور / شماره پروانه اقامت و محل صدور ۱۲۴۷/همدان تابعیت ایران تأهل متأهل تعداد اولاد ٢ شماره دانشنامه و تاریخ و محل صدور ٣٢٠٧٩ --[تاریخ:] ٢١ مهر٣٩ تهران شماره پروانه و تاریخ صدور ۲۶۵۶ /٨٧  -- [تاریخ:] ٢٩ اردیبهشت ۴۸  در این تاریخ دائم شد. تشخیص ارزش مدارک تحصیلی و شماره و تاریخ صدور آن دکتر در پزشکی شماره دانشنامه ٣٢٠٧٩ -- [تاریخ:] ٢١ مهر٣٩ تخصص ------- محل اشتغال همدان شماره و تاریخ صدور جواز اشتغال----- نشانی همدان در حکیم خانه باباطاهر شماره تلفن ٣٨٣٨

صحت مندرجات این کارت مورد گواهی اینجانب است و اصل مدرک نزد اینجانب میباشد. محل امضاء صاحب کارت-----

صحت مندرجات این کارت گواهی میشود امضاء صاحب آن با حضور اینجانب انجام گرفت.

 محل امضاء رئیس اداره

[امضا]

[ مهر رسمی وزارت بهداری]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]