[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دادستانی کل

جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

تاریخ ۴ اسفند ۵۸

شماره م/١/۵/٢٨٨١

گواهی‌نامه

بدینوسیله گواهی میشود آقای [وجدّیه] رضوان پور فرزند----- از تاریخ ----- لغایت ۴ اسفند ۵۸ در این بازداشتگاه زندانی بوده است و با قرار -----....... آزاد شده است.

 

دادسرای انقلاب اسلامی تهران

 [امضا روی مهر رسمی]

۴/ اسفند ۵۸

[مهر رسمی زندان]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]