[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

تاریخ ۹ آذر ۶۲

دبیرستان سعدی گواهی مینماید

آقای مهرزاد فروزان فرزند وجیه اله بشناسنامه شماره [حذف شده] متولد ۱۳۴۵ صادره از [حذف شده] در سال تحصیلی ۶۳-۶۲ در کلاس چهارم تجربی این دبیرستان به تحصیل اشتغال داشته. این گواهی بمنظور ارائه به یکی از دبیرستانهای دیگر صادر شده و ارزش دیگری ندارد

-X ضمناً نامبرده جزء گروه فرقه ضاله بهائیت می باشد

رئیس دبیرستان سعدی آباده

[امضا روی مهر رسمی]

آموزش و پرورش آباده

دبیرستان سعدی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]