[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

تاریخ: ۹ آذر ۱۳۶۲

 

دبیرستان سعدی گواهی مینماید

آقای محمد اسماعیل فروزان فرزند وجیه اله شناسنامه شماره [حذف شده]  متولد ۱۳۴۴ صادره از حوزه [حذف شده] در سال تحصیلی ۱۳۶۳-۱۳۶۲ در کلاس چهارم ریاضی فیزیک این دبیرستان به تحصیل اشتغال داشته در تاریخ فوق این گواهی به منظور ارائه به یکی از دبیرستانهای دیگر صادر شده و ارزش دیگری ندارد

 -Xضمناً نامبرده جزء گروه فرقه ضاله بهائی میباشد

رئیس دبیرستان سعدی آباده

[امضا روی مهر رسمی]

آموزش و پرورش آباده

دبیرستان سعدی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]