[آرم]

وزارت کشور

شهربانی جمهوری اسلامی ایران

 

از: -----

به: -----

درباره: -----

 

تلفن -----

شماره ۱۹-۱-۱۴۵

تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۵۹

پیوست -----

 

از- اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل

به- کمیته پاکسازی شهربانی جمهوری اسلامی ایران

موضوع - [ناخوانا] دکتر ناصر خردمندان

 

گواهی میشود افسر یاد شده بالا در طول خدمت خود در این یکان هیچگونه تبلیغ مرامی ننموده است ضمناً در مدت خدمت با صداقت و دلسوزی انجام وظیفه نموده است%

 

سرپرست اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل سرهنگ٢ یزدی پور

[مهر رسمی]

[امضا]