[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

٨ مهر ۶۳

بسمه تعالی

گواهی می‌شود دانش‌آموز آزاد جعفری سعیمی فرزند جلال بشماره شناسنامه [حذف شده] متولد ٢١ تیر ۵۱ صادره از حوزه ٢ کرمان محل تولد کرمان در سال تحصیلی ۶۳-۶۲ در کلاس اول راهنمایی در این آموزشگاه بتحصیل اشتغال داشته است و در خردادماه قبول شناخته‌شده‌اند. نامبرده بنا باقرار خودش و خانواده‌اش بهائی و بهائی زاده هستند. این گواهی جهت ثبت‌نام دریکی از مدارس صادر گردیده است و ارزش دیگری ندارد.

رئیس مجتمع آموزش شهدا شماره ١١

 احمد فقیه میرزای

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخور کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]