[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت فرهنگ

ادارۀ کل فرهنگ استان مرکز

اداره

شماره

تاریخ ١٨ اسفند ١٣۴۳

ضمیمه

 

گواهی می‌شود

سرکار خانم حوریه فائز از اول مهر ماه ۱۳۴۲ لغایت هفدهم اسفند ماه هزار سیصد و چهل و سه در دبستان ملی خیابانی به تدریس اشتغال داشته‌اند و این دبستان از طرز کار مشارالیها کمال رضایت را دارد و متأسف است که به علت نداشتن سجل خدمت و متدین نبودن بدین مقدس اسلام ناگزیر است بکار ایشان خاتمه دهد

 

مدیر دبستان ملی خیابانی

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]