[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت فرهنگ

ادارۀ کل فرهنگ استان مرکز

اداره

 

تاریخ: ١٨ اسفند ١٣۴۳

شماره:-----

ضمیمه:-----

 

گواهی می‌شود

سرکار خانم حوریه فائز از اول مهر ماه ۱۳۴۲ لغایت هفدهم اسفند ماه هزار سیصد و چهل و سه در دبستان ملی خیابانی به تدریس اشتغال داشته‌اند و این دبستان از طرز کار مشارالیها کمال رضایت را دارد و متأسف است که به علت نداشتن سجل خدمت و متدین نبودن بدین مقدس اسلام ناگزیر است بکار ایشان خاتمه دهد

 

مدیر دبستان ملی خیابانی

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]