[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ٢ اردیبهشت ١٣٧٠

شماره  ۱۲۶۹ /١٠

پیوست-----

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

 

به:

از: مرکز پزشکی قانونی

موضوع: گواهی فوت

بدینوسیله گواهی مینماید:

خانم منعیه فرزند هدایت شهرت قوامی ممقانی که در تاریخ ٢٩ مهر ۶۵ فوت نموده است در تاریخ٣٠ مهر ۶۵ در این مرکز توسط پزشک قانونی و با حضور بازپرس کشیک دادسرای تهران مورد معاینه قرار گرفته و علت مرگ آسم حاد ریه و فشار بر گردن و مجاری تنفسی تعیین و جواز دفن بشماره [حذف شده] [تاریخ:]٣٠ مهر ۶۵ بنام وی صادر گردیده است

مدیر کل مرکز پزشکی قانونی

دکتر توفیقی

[مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]