[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور

سازمان ثبت‌احوال کشور

شماره ۶۶۵۰۸۴

سری ۱ - ۳

خلاصه رونوشت وفات

 

در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۸۷ روز نوزدهم ماه مهر سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت شمسی خانه - بنگاه شماره -----

کوچه ----- برزن ----- شهر ----- ده کتا دهستان سادات محمودی شهرستان دنا آقای حسن الله دارای نام خانوادگی دادوران فرزند مولا و شیرین متولد ۱۳۰۵ دارنده شناسنامه شماره ۹۷ صادره ده کتا جزو دهستان سادات محمودی تابع حوزه روستایی اداره ثبت‌احوال شهرستان دنا به مرض پیری مرده و مرگش در دفتر مردگان سال ۱۳۸۷ حوزه روستایی تابع اداره ثبت‌احوال دنا شهرستان بشماره ۲۰۴۶ ثبت شده است.

این رونوشت خلاصه وفات بدون هیچ عیب و خدشه و قلم‌خوردگی بر حسب تقاضانامه کتبی به آقای امان اله داوردان فرزند حسن اله تسلیم گردید.

محل امضاء نماینده و مهر حوزه روستایی اداره ثبت‌احوال شهرستان دنا

[مهر اداره ثبت‌احوال ویژه ثبت وفات]

هاشمی

[امضا]

ن ۸۲- ۱۰۰۰۰ د ۱۰۰ ب ۴ /۶۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]