[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۴۸

شماره ۱۰۸۶۷

پیوست -----

 

[آرم] شیر و خورشید

وزارت بهداری

بیمارستان فیروزآبادی

انجمن بهداری شهرری

اداره -----

گواهی می‌شود

آقای دکتر عزت اله فروهی از تاریخ اول آبان ماه ۴۶ لغایت ۱۶ اسفند ۱۳۴۸ به سمت پزشک متخصص بیهوشی در بخش زنان و زایمان بیمارستان فیروزآبادی مشغول انجام‌وظیفه بوده و کارهای محوله را به بهترین وجه انجام داده است حسن اخلاق و طرز رفتار ایشان با بیماران و کارکنان بیمارستان صمیمانه و باصداقت کامل بوده و از نحوه خدمت ایشان رضایت کامل حاصل است.

معاون بخش زنان و زایمان بیمارستان فیروزآبادی. دکتر دانائی

[امضا]

[۱۲] اسفند ۱۳۴۸

 

امضاء آقای دکتر دانائی معاون بخش زنان و زایمان گواهی می‌شود.

رئیس بیمارستان فیروزآبادی و مدیرعامل انجمن بهداری شهرری. دکتر شکرائی

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]