[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ٢٠ مرداد ۱۳۵۸

شماره ۵۸/ ۶۲

بسمه تعالی

 

گواهی نامه

بدین وسیله گواهی میشود آقای ورقا تبیانیان فرزند قربانعلی از تاریخ ٢٣ اسفند  ۵۷ لغایت ٢٠ مرداد ۵۸ در این بازداشتگاه زندانی بوده است و با قرار [ناخوانا] تعقیب آزاد شده است.

دادسرای انقلاب اسلامی تهران

[امضا روی مهر رسمی]

١٧ مرداد ۵۸

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]