[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت راه

راه‌آهن دولتی ایران

اداره

ناحیه

شماره ۸۶۶۴

تاریخ ١٠ تیر۱۳۴۱

پیوست            

شماره کارمندی [حذف شده]

 

آقای احسان‌اله فریدیان کمک راننده در بخش جریه ناحیه تهران

طبق مواد: ۵-١٨-١٩-٢٣ آئین‌نامۀ استخدامی راه‌آهن مصوب خردادماه ۱۳۳۵ هیئت وزیران از تاریخ ١ فروردین۱۳۴۱ کارمند رسمی راه‌آهن شناخته میشوید و وضع استخدامی شما بشرح زیر تشخیص میگردد:

١­ صنف جریه و کارخانجات

٢ – درجه یک/١

٣ – حقوق ماهیانه چهار هزار و دویست ۴۲۰۰ ریال

نرخ کسور بازنشستگی صدی هشت بوده و حقوق ماه اول بسود صندوق بازنشستگی کسر خواهد شد و در صورت پرداخت کسور بازنشستگی خدمات گذشتۀ شما جزو خدمت رسمی محسوب میگردد.

راه‌آهن دولتی ایران

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]