[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

سیمان تهران

 

سیمان تهران

شرکت سهامی عام

 

شماره: ۱۹۵۵۸

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۶۱

 

بسمه تعالی

[مهر رسمی] تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران

 

گواهی اشتغال به کار و رضایت نامه

 

گواهی میشود آقای فرهاد صدقی فرزند داداش متولد [حذف شده] دارای شناسنامه شماره [حذف شده] از تاریخ بیست و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۳ تا پایان تیر ماه سال ۱۳۶۱ در سیمان تهران (شرکت سهامی عام) اشتغال داشته و آخرین سمت وی رئیس حسابداری شرکت و آخرین حقوق ایشان ماهیانه مبلغ یکصد و سی و هفت هزار و نهصد و شصت ریال (_/۱۳۷۹۶۰ ریال) بوده است.

در طول خدمت آقای فرهاد صدقی شایستگی و لیاقت خود را در انجام وظایف محوله به نحو مطلوب ابراز نموده و طرز رفتار و نحوه خدمات نامبرده موجب کمال رضایت بوده است.

 

سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

[امضا]

 

[آدرس] شماره ثبت ۴۵۰۳ سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/ ۰۰۸/ ۳ ریال

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]