[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کشور

(تلفن -----)

 

از:

به:

موضوع:

 

شماره

تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۵۹

پیوست

 

گواهی میشود

که سر کار سروان ناصر خردمندان جمعی این اداره بموجب دستور عمومی شماره ۲۵۷۴ شهربانی جمهوری اسلامی

بعلت بهائی بودن از تاریخ ۱۵ فروردین ۵۹ از خدمت در شهربانی اخراج گردیده‌اند. م

سرپرست اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل

از طرف

سرهنگ  [۲ یزدی پور]

[امضا روی مهر رسمی]