[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

از: اداره بازنشستگی و بیمه ژاندارمری جا

به: -----

موضوع: -----

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور

ژاندارمری

شماره ۲۴ / ۲۷ / ۸۰۲

تاریخ ۴ آبان ۶۱

پیوست -----

گواهی میشود

سرگرد بازنشسته داریوش گلشنی نجف‌آبادی فرزند لطفعلی از تاریخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد و پنجاه ‌و دو الی دوم مهرماه یکهزار و سیصد و پنجاه‌وهشت در سازمان قضائی ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران به سمت کارمند اصلی دادگاه عادی یک مشغول انجام‌وظیفه بوده است و در تاریخ دوم مهرماه ۱۳۵۸ در ردیف افسران بازنشسته ژاندارمری قرارگرفته سپس به استناد نامه شماره ۱۲۲/ ۶۶/ ۴۰۱ – ۱۰ آذر ۵۹ دادگاه انقلاب اسلامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون اخراج بهائیان از تاریخ بیست و نهم شهریورماه ۱۳۵۹ تاریخ صدور رأی دادگاه از خدمت اخراج و حکم بازنشستگی مشارالیه به اخراج از خدمت تصحیح و مراتب در دستور اداری ۳۱۸ ژاندارمری درج گردیده است.

 

سرپرست اداره بازنشستگی و بیمه ژاجا سرهنگ فرضی

[امضا روی مهر رسمی]

ما هرچه داریم از محرم است. امام خمینی

اقدام کننده – ستوانیار میر جعفری

چاپخانه ژاندارمری

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]