[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

شماره ٣٢١٥

تاریخ ٢١ آبان ۶۳

 

بدین وسیله گواهی میشود که خواهر هلینا – فریبا افتخاری به جهت اقرار به مسلک زالۀ [ضاله] بهائیت از ۱۵ مهر ۶۳ از این آموزشگاه اخراج و این گواهی به جهت درخواست نامبرده صادر شده و هیچ‌گونه ارزش دیگری ندارد./

[امضا روی مهر رسمی]

 

 [ناخوانا] اینکه در جریان سال تحصیلی ۶۴-۶۳ دانش‌آموز هلینا افتخار در کلاس سوم فرهنگ و ادب این آموزشگاه و دانش‌آموز فریبا افتخاز در کلاس اول [ناخوانا] آموزشگاه مشغول بوده‌اند./

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]