[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

ارتش شاهنشاهی ایران

نیروی زمینی

از:

اداره

دائره

شماره ٣٣٨١

تاریخ ٢٩ شهریور  ۴۵

پیوست

 

درباره گواهی میشود

غیر نظامی سعادت اله نخعی فرزند محمد بشناسنامه شماره [پوشیده] صادره از گناباد متولد ١٣٢٢ از تاریخ ١٣ مرداد ۴۴ در دانشکده افسری استخدام و از تاریخ ٣ تیر ۴۵ بعلت پیروی از مسلک بهائی از دانشکده افسری اخراج گردیده است این گواهی فقط جهت ارائه به اداره نظام وظیفه عمومی میباشد و ارزش دیگری ندارد.

از طرف آجودان کل دانشکده افسری [ناخوانا] شاهنشاهی

[امضا]

[مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]