[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وزارت کشور

شهربانی جمهوری اسلامی ایران

 

بسمه تعالی

 از: کانون کار و آموزش قزل‌حصار

به: ریاست محترم کارخانه برق شهریار

درباره: -----

تلفن -----

شماره ۳۹۱ / ۱۲

تاریخ ۳۰ فروردین ۶۱

پیوست -----

 

بدین‌وسیله گواهی می‌شود آقای حزب اله ایقانیان فرزند محمد ابراهیم برابر نامه شماره ۱۳۸۱- م- الف/۶۱ [تاریخ:] ۲۱ فروردین ۶۱ دادیار اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی کرج به اتهام بهائیگری از تاریخ ۱۳ آبان ۶۰ بمدت ۵/۵ ماه حبس محکوم و تا روز ۲۷ فروردین ۶۱ در این کانون تحمل کیفر نموده است که این گواهی حسب تقاضای کتبی نامبرده جهت وصول مطالبات خود از آن کارخانه بوی داده شده و هیچگونه ارزش قانون دیگری ندارد%

رئیس کانون کار و آموزش قزل‌حصار سرهنگ افشار

از سوی سرهنگ کارآگاه

[امضا]

[مهر رسمی] اداره کل زندان‌های کشور

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]