[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت پست و تلگراف، تلگراف؛ [ بدون شماره؛ تاریخ: ۲۰آبان ۱۳۲۹ ]

 

گزارش ۲۰آبان ۱۳۲۹ شهرکرد. دیشب ۲۴ نفر از مظنونین به ماجرای مسلمین و بهائی، وسیلهٴ سروان آدینه به شهرکرد وارد شدند.

تکش

 

[حاشیهٴ ۱:] انتظامات، ۲۲آبان.

[حاشیهٴ ۲:] اقدام ندارد، بایگانی شود[۱]. ۲۳آبان ۱۳۲۹.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: است.