[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت پست و تلگراف و تلفن، تلگراف؛ از نجف‌آباد به [طهران]؛ شمارۀ: ۶۰۳؛ تاریخ: ۲۸/۷/۱۳۳۰

 

نجف‌آباد ۲۸/۷/۱۳۳۰، امروز صبح عدّهٴ کثیری اهالی نجف‌آباد مغازه‌ها را بسته در تلگراف‌خانه متحصّن و تلگرافاتی به حضرت آیت‌الله کاشانی و مقامات مربوطه علیه[۱] بهائی‌ها مبنی بر انزجار مخابره و هنوز آنها در تلگراف‌خانه تا رسیدن جواب به حال تحصّن باقی هستند.

نورده

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ادارۀ تلگراف تهران ].

[حاشیهٴ ۲:] انتظامات، ۲۹/۷.

[حاشیهٴ ۳:] [مهر: ثبت دفتر کلّ وزارت کشور، شمارۀ: ۵۰۲۴۱، تاریخ: ۲۹/۷/۱۳۳۰ ].

[حاشیهٴ ۴:] دایرهٴ شهرستان‌ها، ۱/۸.

[حاشیهٴ ۵:] بایگانی شود، از استانداری تلگرافاً مراتب اعلام گردیده است. ۵/۸/۳۰.

[حاشیهٴ ۶:] بایگانی، دیروز تلگراف صادر شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: بر علیه.