[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت پست و تلگراف و تلفن، تلگراف؛ از محلّات به [طهران]؛ شمارۀ: ۲؛ تاریخ اصل: ۱/۱۰، تاریخ وصول: ۲/۱۰/[۱۳۲۲]

 

جناب آقای نخست وزیر، رونوشت وزارت کشور، رونوشت وزارت دارایی، رونوشت آقای صدر وزیر دادگستری

یک عدّه بهائی مدّتی است آمده محلّات توقّف نمودند و مشغول خرید خواروبار و حمل آن به خارج هستند و این موضوع باعث کمی و افزایش قیمت خواروبار شده است[۱]. با تطمیع افراد ژاندارمری محلّات سلب آسایش از اهالی نموده‌اند که در نتیجه امروز پانصد نفر از اهالی پناهنده به تلگرافخانه شده‌ایم. از مقامات محترم تقاضای رسیدگی و جلب آسایش و مداخله نکردن افراد ژاندارمری را می‌نماییم.

محمّد اسمعیل رضایی، جواد، اسمعیل، علی‌اکبر فردوسی، علی‌اصغر حاجی‌براقی، ابراهیم صدر، سروش رضایی، سروش بخشی، مصطفیٰ هاشمی، حسین‌علی رضایی، شجاع سروش، علی شاهرخی، علی‌اکبر شاهرخی، ابوالفضل امیری، عبدحسین شاهرخی.

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ادارۀ تلگراف طهران ].

[حاشیهٴ ۲:] تلگراف دیگری هم رسیده. سابقه، ۸/۱۰.

[حاشیه ۳:] شمارۀ ۲۱۴۸۱ – ۲۴/۱۰/۲۲.

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: شده‌اند.