[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۶۰

شماره  ۵۰۱ /۶۰ب

پیوست ندارد

بسم‌الله الرحمن الرحیم

 

[آرم]

انجمن اسلامی تأسیس کارکنان الیاف ۱۳۵۸

به بهائیهای شاغل در شرکت الیاف

بنا به رعایت مقرات اسلام عزیز و اعتراضات پیاپی که از سوی همکاران عزیز در مورد محل غذاخوری بشما میشود محل جداگانه‌ای برای شما تعیین شد نهایت باید جهت استفاده از غذای رستوران از خودتان ظرف بیاورید.

شورا و انجمن اسلامی کارکنان الیاف

[مهر ناخوانا]

[آرم]

انجمن اسلامی تأسیس کارکنان الیاف ۱۳۵۸

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]