[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، استانداری استان دهم؛ شمارۀ: ۵۶۲؛ تاریخ: ۸آذر ۱۳۲۹؛ محرمانه

 

وزارت کشور

عطف به تلگراف رمز شمارۀ ۹۹۱، اختلاف بین مسلمانان و بهائیان بروجن که در غیبت این جانب تولید شده بود با اعزام مأمورین مخصوص به محلّ و اقدامات لازم رفع و فعلاً موضوع به کلّی منتفی گردیده. متمنّی است دستور فرمایند به گزارشات ارسالی استانداری مراجعه نمایند.

استاندار استان دهم، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] انتظامات ۱۱آذر.

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور؛ شمارۀ: ۸۱۵۸، تاریخ: ۱۲آذر ۱۳۲۹ ].

[حاشیهٴ ۳:] سابقه، ۱۲آذر ۱۳۲۹.

[حاشیهٴ ۴:] سابقه ضمیمه شد، ۱۳آذر.

[حاشیهٴ ۵:] تلگراف شمارۀ ۹۹۱ ضمیمه نیست، سابقه ضمیمه شود. ۱۳آذر ۱۳۲۹.

[حاشیهٴ ۶:] شمارۀ ۹۹۱ ضمیمه است، توجّه بیشتری شود. ۱۳آذر ۱۳۲۹.

[حاشیهٴ ۷:] اقدام ندارد، بایگانی.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]