[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: ٢٠ شهریور۶۸

شماره: ٢١٢–٢١

 

آقای جواد وجدانی قمصری بعلت عدم حضور شما از تاریخ ۲۴  تیر۶۰ لغایت ٢١ اردیبهشت۶۱ غائب زمان جنگ محسوب میشوید و طبق درخواست دادسرای کل انقلاب اسلامی ایران مبنی بر معرفی افراد غائب بدینوسیله به شما اخطار میشود ظرف مدت ۱۵ روز خود را به دادسرای شعبه ٨ مرکز معرفی نمائید.

در صورت عدم حضور غیاباً محاکمه و رأی صادر خواهد شد.

[مهر رسمی]

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز اهواز

[امضا]

سرپرست صدا و سیمای اهواز سید حسین شیخ‌زاده

٢٠ شهریور۶۸

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]