[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی و گذرنامه

 

به تاریخ: ۱۴ فروردین ۱۳۲۳

شمارۀ: ۸۳۲۷ / ۱۶۸۵

 

جناب آقای نخست وزیر

در پاسخ مرقومهٴ شمارۀ ۲۲۷۳ – ۲۴ اسفند ۱۳۲۲ راجع به اجتماع اهالی آذرشهر به منظور غارت منزل بهائی‌ها، معروض می‌دارد: طبق گزارش واصل از استانداری تبریز، روز چهارم اسفند ۱۳۲۲ اهالی آذر شهر به منزل چند نفر بهائی حمله نموده، منازل آنها را غارت و آتش زده‌اند که با مداخلهٴ شهربانی و به کمک عدّه[ای] ژاندارم از عملیّات آنها جلوگیری و انتظامات برقرار شده است و قضیّه در دادگاه صالحه مورد تعقیب است.

وزیر کشور، [از طرف، امضاء: سروری]

 

[مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۶۴۸، تاریخ: ۱۵ فروردین ۱۳۲۳].

[دستنوشته:] بایگانی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی و گذرنامه

 

به تاریخ: ۱۴ فروردین ۱۳۲۳

شمارۀ: ۸۳۲۷ / ۱۶۸۵

 

جناب آقای نخست وزیر

در پاسخ مرقومهٴ شمارۀ ۲۲۷۳ – ۲۴ اسفند ۱۳۲۲ راجع به اجتماع اهالی آذرشهر به منظور غارت منزل بهائی‌ها، معروض می‌دارد: طبق گزارش واصل از استانداری تبریز، روز چهارم اسفند ۱۳۲۲ اهالی آذر شهر به منزل چند نفر بهائی حمله نموده، منازل آنها را غارت و آتش زده‌اند که با مداخلهٴ شهربانی و به کمک عدّه[ای] ژاندارم از عملیّات آنها جلوگیری و انتظامات برقرار شده است و قضیّه در دادگاه صالحه مورد تعقیب است.

وزیر کشور، [از طرف، امضاء: سروری]

 

[مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۶۴۸، تاریخ: ۱۵ فروردین ۱۳۲۳].

[دستنوشته:] بایگانی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]